.38 SPECIAL CARTRIDGES LRN 158 gr.

.38 SPECIAL CARTRIDGES LRN 158 gr.

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตได้แก่

1. ปลอกกระสุนปืน, ดินส่งกระสุนปืน, ชนวนท้าย และหัวกระสุน
2. กล่องใส่กระสุน

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 % ส่วนที่เหลือนำเข้าวัตถุดิบภายในประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *